1.
CAI CHENG-ZHI, CAO WEN-FANG, ZENG XIAO-SHAN, ZUO JIN, XIAO DAN, LIAO CONGJIAN, KANWALWAQAR. Yield potential of world wheat based on ARIMA model under global warming. J. Agrometeorol. [Internet]. 2020 Dec. 1 [cited 2024 Jun. 17];22(4):397-406. Available from: https://journal.agrimetassociation.org/index.php/jam/article/view/442