CAI CHENG-ZHI, CAO WEN-FANG, ZENG XIAO-SHAN, ZUO JIN, XIAO DAN, LIAO CONGJIAN, and KANWALWAQAR. “Yield Potential of World Wheat Based on ARIMA Model under Global Warming”. Journal of Agrometeorology, vol. 22, no. 4, Dec. 2020, pp. 397-06, doi:10.54386/jam.v22i4.442.