CAI CHENG-ZHI, CAO WEN-FANG, ZENG XIAO-SHAN, ZUO JIN, XIAO DAN, LIAO CONGJIAN and KANWALWAQAR (2020) “Yield potential of world wheat based on ARIMA model under global warming”, Journal of Agrometeorology, 22(4), pp. 397–406. doi: 10.54386/jam.v22i4.442.