CAI CHENG-ZHI, CAO WEN-FANG, ZENG XIAO-SHAN, ZUO JIN, XIAO DAN, LIAO CONGJIAN, & KANWALWAQAR. (2020). Yield potential of world wheat based on ARIMA model under global warming. Journal of Agrometeorology, 22(4), 397–406. https://doi.org/10.54386/jam.v22i4.442