(1)
CAI CHENG-ZHI; CAO WEN-FANG; ZENG XIAO-SHAN; ZUO JIN; XIAO DAN; LIAO CONGJIAN; KANWALWAQAR. Yield Potential of World Wheat Based on ARIMA Model under Global Warming. J. Agrometeorol. 2020, 22, 397-406.